Добивање на шеќер од шеќерна репка

Преработката на шеќерна репка секоја година се врши помеѓу крајот на септември и средината на јануари, а тоа доведува до биолошки условениот систем на жетва и преработка (кој што се нарекува „Кампања на шеќерната репка“).

Најважни сегменти за добивање на шеќер од шеќерна репка се:

  • преработка на репката
  • отстранување на земјата, екстракција на шеќерниот сок, отстранување на растителниот материјал
  • пречистување на сокот /концентрација
  • отстранување на материите што не спаѓаат во шеќер, отстранување на водата
  • кристализација и складирање на шеќерот
  • добивање чист шеќер, складирање во големи силоси под идеални услови.